دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1387
خواهم

  سفر ها خواهم کرد.

شهرها خواهم دید.

خستگی در خواهم کرد.

امیدها به دل نومیدان خواهم ریخت.

فریاد خواهم زد در دل خود.

 خود را زسنگینی این بار که بر دلم افتاده رها خواهم کرد.

 شبها را، زندگی را دوست خواهم داشت.

دیگر ازافتادن ، از ترس نخواهم ترسید.

من سفرها خواهم کرد.

خستگی ها در خواهم کرد.

عشق بازیها خواهم کرد.

غوطه ور خواهم شد درآب در رویا  در مادر.

من آرام خواهد شد وخدا را خواهم دید.