شنبه 14 دی‌ماه سال 1387
دلم میخواد...

لبه ی یه ارتفاعه حقیرنشستم... دلم میخوادتوصورت یه قاصدک فوت کنم... تاازهم بپاشه. دلم میخواداز قاصدک متلاشی شده آویزون بشم... دلم میخوادماه رو بین دوتاانگشتام له کنم... دلم میخواد ازیه نردبون بالابرم که اولین پله اش اخرین پله اش باشه... دلم یه فیلم میخواد..یه فیلم که قهرمان نداشته باشه دلم میخواد برام دلتنگ باشی.. وقتی اسممو میاری تنت بلرزه... قلبت ازجاکنده بشه... دلم میخواد دیوونم باشی ... میفهمی..؟ خوب همه ی ایناروروکاغذ نوشتم.... حالادلم میخوادیه فندک بزنم زیرش..که اتیش بگیره... دلم میخواد ارزوهامو اتیش بزنم... خاکسترش روبریزم تویه کف دستمو اهسته فوت کنم.... کاش نورنباشه... اخه نورچشمم رومیزنه... دلم میخوادیه فرشته گیربیارم وبامیخ بچسبونمش به سقفه اتاقم دیگه دلم چی میخواد.....؟؟ کاش یادم بیاد...!!