دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1387

مردانی که بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .  

ارد بزرگ