دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1387

خودپسندی زنان بزرگترین علت بد بختی ایشان و زوال خانواده هاست . هیچ چیز به اندازۀ خودپسندی زن ها بنای خانواده ها را ویران نکرده است .  

چارلی چاپلین