دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1387
زن

هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند . 

 

 لرد بایرن