دوشنبه 20 آبان‌ماه سال 1387
اگر

اگر کسی نداند قایقش را به کدام سمت میخواهد براند هیچ بادی مطلوب او نخواهد بود